Auction Thursday June 10 2004 at 20:00
Uchermann, Karl(1855-1940)
Lama

Estimate
NOK 1,000–1,500

Auctioned Thursday June 10 2004 at 20:00

Unsold