Auction Monday December 3 2012 at 19:00
Fjell, Kai(1907-1989)
Filosofen

Estimate
NOK 15,000–20,000

Auctioned Monday December 3 2012 at 19:00

Unsold