Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Brev
Refusjon i brevs form

Papirark
220x140 mm (brettet dobbelt ark)

Studien var muligens et maleri av Det syke barn.

Vurdering
NOK 8 000–10 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 19 000

Refusjonen, som antagelig gjelder Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Charlottenborg, København, er formulert som følger (skrift i kursiv er skrevet for hånd):

Komiteen for Kunstudstillingen 1888 i Kjøbenhavn
Christiania 17 April 1888
Maleren Edv. Munch
De underrettes herved om, at Deres til Kunstudstillingen indsendte Billede:
Studie
ikke er antaget af Juryen.
Afskrift af Juryens Kjendelse meddeles paa Forlangende. __________
De anmodes om snarest muligt at afhente Billedet (Indgang fra Legepladsen).
Ønskes Billedet pakket og afsendt, vil dette blive besørget strax Anmodning derom fremkommer. (Denne siste setningen er overstrøket med penn.)
Carl Nielsen
Specialkomiteens Udstillingens (dette ordet er overstrøket med penn) Sekretær.

LITTERATUR: Arne Eggum: Edvard Munch. Malerier – Skisser og studier, Oslo 1995.

Studien det dreier seg om var muligens maleriet Det syke barn som i dag befinner seg i Najonalgalleriet, malt i 1885-86. Maleriet regnes i dag som Edvard Munchs første ekspresjonistiske hovedverk, men på denne tiden ble det nærmest sett på som et makkverk av de aller fleste. Den sjokkartede effekt maleriet fikk da Munch utstilte det under tittelen "Studie" på Høstutstillingen i 1886, er også helt enestående i norsk kunsthistorie. Det brøt formelig ut en storm av protester og indignasjon. Allerede på åpningsdagen sto folk tettpakket foran maleriet og lo. S. 44-45.

Letter of refusal, probably for The Nordic Industrial, Agricultural and Art Exhibition in Charlottenborg, Copenhagen.

In 1888, the painting "Studie", sent by Edvard Munch to The Exhibition Committee, was refused by the Committee.
Edvard Munch is urged in the letter to collect the painting as soon as possible.

LITERATURE: Arne Eggum: Edvard Munch. Paintings, Sketches, and Studies, Oslo 1986.

The study in question was possibly the painting The Sick Child which today is located in the Nasjonalgalleriet, painted in 1885-86. The painting counts today as the first major expressionistic work by Edvard Munch, but at the time it was rather regarded as an awful work by most people. The shock produced by this painting, when Munch exhibited it under the title "Study" at the Autumn Exhibition in 1886, is also without parallel in the history of Norwegian art. A veritable storm of protest and indignation broke out. Already on the opening day people crowded round the painting, convulsed with laughter. P. 44-45.