Auksjon mandag 3. desember 2018 kl 18:00
Peterssen, Eilif(1852-1928)
Kveld, Øvre Ask 1881

Olje på mahogniplate
24,5x35
Signert, datert og stedsbestemt nede t.h.: Ask. EP 81

Ref. Kokkin, 186.

Vurdering
NOK 12 000–15 000

Auksjonert mandag 3. desember 2018 kl 18:00

Tilslag NOK 21 000

LITTERATUR: Jan Kokkin: "Eilif Peterssen og stemningsmaleriet", utstillingskatalog, Eilif Peterssen. Historiemaler, realist og nyromantiker, Lillehammer Kunstmuseum 2001, ref. kat.nr. 23.
Jan Kokkin: Eilif Peterssen. Mellom stemninger og impresjoner, Oslo 2009, ref. kat.nr. 186, det store bildet av dette motivet med en strikkende kvinne ved den åpne grinden, olje på lerret 86x132,5.

Dette maleriet som må være en studie til det store maleriet "Kveld. Øvre Ask 1881", viser Eilif Peterssen i hans tidlige tid som friluftsmaler.

Eilif Peterssen tok et langt steg i retning friluftsmaleriet med sitt neste stemningsbetonte bilde, også det malt under et sommeropphold på gården Ask i 1881. Peterssen kombinerte heretter sitt lyriske temperament med sine erfaringer med friluftsmaleriet. I et brev til mesénen Diderik Maria Aall (1842-1889) forteller han at han til og med maler ute om aftenen: "Jeg maler ude hele Tiden og holder på med flere Billeder, som jeg maler direkte efter Naturen, deriblandt et temmelig stort, som jeg tror skal blive rigtig vakkert - og det maler jeg fra Kl. 8 til 10 om Aftenen ude på Tunet - det tror jeg ikke mange har gjort meg efter, men det er i Grunden ikke så vanskeligt heroppe med disse deilige lyse Aftener."

Det store bildet Peterssen nevner må være "Kveld. Øvre Ask" som viser en ung kvinne som står og strikker ved en grind. Til høyre ser vi hjørnet av et tømmerhus, i bakgrunnen en gammel gård. Himmelen er farvet av solnedgangen. Kokkin 2009, s. 90.

I 1879 giftet Eilif Peterssen seg med Nicoline Ravn, født Gram. Han hadde flere sommeropphold på gården Ask, Gram-familiens hovedsete på Ringerike.

Peterssens svakhet for romantiske aftenstemninger utelukket ikke at han også hadde et ønske om å være en naturalistisk friluftsmaler. Selv om han ikke kom til å bli noen innbitt realist som sin venn Christian Krohg, viser enkelte av Peterssens private notater at han har vært opptatt av realistenes slagord. "Mal hvad du ser - ikke hvad du ved - hellere hvad du tænker" har han skrevet i en av sine notisbøker. Og i et brev til Jonas Lie skriver han: "Ingenting gjør meg gladere end det jeg ser, selv (har) oplevet - ingen Farver henrykker mig mere end Naturens - og Intet egger mig som det at kunne gjengive dette - altså ikke det Tænkte, det Historiske, det man har på anden Hånd ... Og det er jo langt Betydningsfuldere, det at man gir sin egen Tid -".

Disse tankene er jo helt i tråd med de franske realisters kamprop: "Il faut être de son temps". Eilif Peterssens noe selvmotsigende notater om kunst viser at han var splittet mellom et ønske om å gjengi det sette på den ene siden, og det følelsesbetonte og tenkte på den anden. Kokkin 2001, s. 22-23.